Dream Spark (MSDN Microsoft)

 Microsoft DreamSpark

Bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft.

  Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, uczestnicząc w programie Microsoft Dream Spark (MSDNAA) firmy Microsoft, ma możliwość instalowania oprogramowania na komputerach będących na wyposażeniu Wydziału. Istnieje również możliwość udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom Wydziału do zainstalowania na ich komputerach osobistych poza Uczelnią. Program dotyczy tylko i wyłącznie pracowników oraz studentów studiów prowadzonych przez Wydział Informatyki.

Chcąc skorzystać z takiej możliwości używania oprogramowania osoba zainteresowana zobowiązuje się stosować do określonych w niniejszym dokumencie zasad oraz do zasad Licencji DreamSpark SUBSCRIPTION AGREEMENT jak również do wszelkich uregulowań wynikających z udziału w programie DreamSpark (MSDNAA).

Instalując i używając udostępnionego w ramach programu DreamSpark (MSDNAA) oprogramowania osoba je wykorzystująca przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszelkie warunki, zasady i uregulowania, na jakich oprogramowanie zostało udostępnione uwzględniając DreamSpark SUBSCRIPTION AGREEMENT

Warunki instalacji

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej udostępniając studentom i pracownikom oprogramowanie w ramach programu DramSpark (MSDNAA) pozwola na pobranie oprogramowania z sieci. Wszelkie utworzone kopie nośników muszą być kompletne i zawierać informacje o prawach autorskich i znakach handlowych.

Student instalujący oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi być na aktualnej liście studentów Wydziału. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową studenta (przedmiot, na który student uczęszcza, praca dyplomowa, koło naukowe, udział w projekcie badawczym itp.).

Zabrania się wykonywania kopii udostępnionego oprogramowania i użyczania udostępnionego oprogramowania osobom trzecim.

Administrator programu DramSpark (MSDNAA) jest zobligowany do rejestrowania wszelkich przypadków udostępniania oprogramowania studentom i udostępnienia tych danych na żądanie firmy Microsoft lub innych instytucji uprawnionych do kontroli oprogramowania.

Administratorem programu DramSpark (MSDNAA) na Wydziale Informatyki jest mgr inż. Konrad Kozłowski

Warunki używania

Student może używać udostępnionego w ramach programu oprogramowania jedynie w celach nie komercyjnych, to jest edukacja własna, badania i projektowanie, tworzenie i testowanie rozwiązań i projektów w ramach zajęć przewidzianych programem przedmiotu, dla którego oprogramowanie zostało udostępnione lub projektów własnych. Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody. Zabrania się także używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych.

W przypadku ustania zależności między pracownikiem lub studentem a Wydziałem Informatyki, na mocy której student posiadał możliwość używania udostępnianego oprogramowania, osoba ta traci możliwość uaktualniania oprogramowania na swoim komputerze osobistym, zachowuje jednak możliwość dalszego używania udostępnionego w ramach programu oprogramowania wyłącznie w celach samokształcenia, oraz wykonując projekty niekomercyjne i niedochodowe.

Naruszenie warunków podanych w niniejszej umowie lub Licencji DramSpark (MSDNAA) pociąga za sobą automatycznie utratę zgody na używanie oprogramowania użyczonego w ramach programu i jest jednoznaczne z koniecznością natychmiastowego zaprzestania używania oprogramowania i jego usunięcia z komputera osobistego studenta lub pracownika. Niezależnie od powyższego naruszenie warunków licencji może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.

Procedura uzyskania oprogramowania.

Wymagane jest posiadanie konta w systemie Micrososft Dream Spark WebStore.

Pracownicy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, którzy jeszcze nie mają konta lub zgubili do niego dane, proszeni są o osobiste zgłoszenie się do administratora Micrososft Dream Spark na Wydziale ( pok.217a).

Studenci powinni wypełnić formularz z podaniem o założenie konta Dream Spark (MSDNAA), następnie zgłosić się z aktualną legitymacją studencką do pok 217A.

Formularz Dream Spark Microsoft

Offered: 

2014