O mnie

Leon Bobrowski urodził się w roku 1947 na Suwalszczyźnie. Studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1970 roku. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1977 w Instytucie Badań Systemowych PAN, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego zdobył w roku 1988 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Dyskryminacja symetryczna w rozpoznawaniu obrazów - teoria, algorytmy, zastosowania we wspomaganiu diagnostyki medycznej". W roku 2007 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Leonowi Bobrowskiemu tytuł profesora.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów doktoranckich rozpoczął pracę w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, najpierw na stanowisku adiunkta a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego na stanowisku docenta. Aktualnie jest zatrudniony w Pracowni Analizy Danych Biomedycznych.

Leon Bobrowski pracuje od 1 października 1990 roku w Instytucie Informatyki Politechniki Białostockiej (obecnie Wydział Informatyki). W roku 1992 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego i został kierownikiem Zakładu Oprogramowania (w 1998 roku przekształconego w Katedrę Oprogramowania). Jako pracownik Instytutu Informatyki, uzyskał stypendium Fulbrighta i od 01.10.94 przebywał przez dwanaście miesięcy w USA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. W latach 2001-2008 oraz 2012-2016 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Informatyki.

Tematyka pracy naukowej Leona Bobrowskiego koncentruje się wokół metod przetwarzania i analizy zbiorów danych biomedycznych z zastosowaniami we wspomaganiu diagnostyki medycznej. Rozwija metody pozyskiwania wiedzy z baz danych oparte m.in. o modele sieci neuronowych. Wyniki prac zostały opublikowane w takich czasopismach jak "Pattern Recognition", "Biological Cybernetics", "IEEE Trans. on Systems Man and Cybernetics" oraz "Plos One".

Leon Bobrowski prowadzi działalność edytorską. Między innymi, przez wiele lat był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma "Biocybernetics and Biomedical Engineering".

Leon Bobrowski pracował w latach 1991-93 w specjalistycznej sekcji Komitetu Badań Naukowych zajmującej się oceną projektów badawczych związanych z techniką w medycynie.

Od roku 2006 Leon Bobrowski był prezesem a następnie wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej.

Leon Bobrowski kierował realizacją projektów badawczych:

  • praca statutowa Wydziału Informatyki - Metody i algorytmy eksploracji danych
  • projekt promotorski - Metody i algorytmy eksploracji danych genomicznych - od 2011
  • projekt badawczo-rozwojowy - System informatyczny "e-Hepar" dla celów wczesnej diagnostyki i prognozowania rozwoju chorób nowotworowych wątroby - realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie - 2008-2011
  • projekt MNiSW Nr 3 T11F 011 30 - Temporalna reprezentacja wiedzy i jej implementacja w informatycznych systemach wspomagania postępowania medycznego - realizowany na Wydziale Informatyki PB - 2006-2010
  • projekt promotorski - Efektywne metody klasyfikacji i wizualizacji danych wielowymiarowych - zakończony 31.12.2008
  • Europejska Akcja COST-282 "Knowledge Exploration in Science and Technology" - 2001-2007
  • Program polsko-francuskich działań zintegrowanych POLONIUM "Techniki obrazowania w medycynie mikro i makronaczyniowe" (Imagerie Medicale, Micro et Macrovasculaire) - 2001-2003
  • projekt promotorski nr 4T11E 055 22 - Probabilistyczne modele przyczynowo-skutkowe w medycynie: Zastosowanie do diagnozowania chorób wątroby - zakończony 30.09.2003
  • projekt KBN nr. 8T11E 029 17 - Interaktywne wspieranie diagnostyki medycznej wykorzystujące modele sieci bayesowskich i neuropodobnych - realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie - 1999-2001
  • projekt KBN nr 1104/T11/96/11 - Formowanie schematów wspomagania diagnostyki medycznej z wykorzystaniem klinicznych baz danych - realizowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie - zakończony 30.12.1998